• Leden vergadering op vrijdag 16 maart

  Aan de leden en donateurs van HSV Gophers.

   

        Het bestuur van HSV Gophers nodigt u uit voor de 32ste Algemene Ledenvergadering op

        vrijdag 16 maart 2018. LET OP 16 maart in plaats van 2 maart!!!!!

        Aanvang 19.30 uur in de kantine van onze vereniging.

   

        Agenda:

   

        1  - Opening en mededelingen voorzitter 

        2  - Vaststellen aantal stemgerechtigde leden 

        3  - Ingekomen stukken  

        4  - Jaarverslag penningmeester 

        5  - Verslag kascontrole commissie 

        6 -  Begroting 2018

   

                                          Pauze 

   

        7 - Verkiezing DB       voorzitter            Marc Schwencke       niet aftredend 

                                            secretaris            Bert Schultheis         aftredend 

                                            penningmeester  Stefan Gruiters         niet aftredend 

        8 - Verkiezing kascontrole commissie 

        9 - Vaststellen contributie 2018 

      10 - Invulling vrijwilligers werk zoals bardiensten etc. 

      11- Diverse mededelingen (Holy, Team inschrijvingen ed) 

      12- Rondvraag 

      13 - Sluiting

   

      Uw aanwezigheid wordt ten zeerste op prijs gesteld.

   

      Tot 10 maart 2018 kunt u op het emailadres secretaris@hsvgophers.nl aanvullende

      agendapunten indienen of u verkiesbaar stellen voor een bestuurs en of vrijwilligers functie.

   

      Namens het bestuur van HSV Gophers 

      Bert Schultheis

   

      Secretaris.